درجه حفاظت تجهیزات الکتریکیIP

یو پی اس

درجه حفاظتی IP یا Ingress Protection ، یک عدد دو رقمی است که سطح حفاظت تجهیزات الکتریکی را از نظر سطح نفوذ عوامل خارجی ( اجسام سخت و آب ) مشخص میکند ، و با فرمت (IP(XY مشخص میشود که X معرف اول و Y عدد دوم است.  درجه حفاظت تجهیزات الکتریکیIP : رقم اول بین ۰ تا ۶ و رقم دوم بین ۰ تا ۸ قرار می گیرد و هرچه این عدد بزرگتر باشد میزان  حفاظت هم بیشتر است .

عدد اول توضیح
۰  غیر محافظت شده
۱  حفاظت در برابر تماس تصادفی دست
۲  حفاظت در برابر اشیاء مانند انگشتان و ناخن
۳  حفاظت در برابر ابزار با قطر بیش از ۲٫۵ میلیمتر
۴ حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطز کمتر از ۱٫۵ میلیمتر
۵  حفاظت در مقابل گرد و غبار

 

عدد دوم توضیح
۰  غیر محافظت شده
۱  حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب
۲  حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد
۳  حفاظت در برابر پاشش از جهات مختلف
۴  حفاظت در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران
 ۵  حفاظت در مقابل جت واش
 ۶ حفاظت در مقابل فشار آب شدید
۷  حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب

 

درجه حفاظت تجهیزات الکتریکیIP : مثلا مطابق جدول فوق IP53 یعنی تجهیز مورد نظر در برابر گرد و غبار و پاشش آب و باران های معمول حفاظت شده وعدد ۶۸ در بالاترین سطح حفاظت می باشد