انتخاب مكان نصب مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

  • فضای موجود چقدر است؟
  • آیا سطح زمین تحمل وزن دستگاه را دارد؟
  • آیا نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای كاركنان یا اختلال در كارها می شود ؟
  • آیا شرایط محیطی مكان انتخاب شده مناسب است ؟

  • آیا امكانات امنیتی و در عین حال مطمئن جهت دسترسی به UPS انجام گرفته است ؟
  • آیا سیستم UPS از یك بخش منفرد تشكیل شده است یا چندین بخش موازی ؟
  • نصب UPS بر جریان هوا و شرایط محیطی تجهیزات چه اثری می گذارد ؟
  • آیا كلید ها و ابزار سوئیج و كنترل UPS در یك مكان قرار دارند ؟
  • آیا در محل انتخاب شده برای نصب UPS جای امنی برای تعبیه باتری وجود دارد ؟