شرکت در نمایشگاه الکتریسیته امارات 2017

حضور در نمایشگاه تاسیسات بیمارستانی ۹۵

حضور در نمایشگاه تله کام ۹۵

حضور در نمایشگاه ایران هلث ۹۶