نوشته‌ها

جریان کابل

جریان کابل جریان مجاز عبوری از کابل جریان کابل - جریان مجاز : جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل، حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبی به محیط اطراف منتقل شود؛ جریان کابل : درجه حرارت عای…