اینورتر چیست ؟

اینورتر

اینورتر چیست ؟
بخش قدرت اینورتر: كارمداراینورترتبدیل ولتاژ Dc busbar (باتری)به یك ولتاژ AC است تا برای تغذیه بار مناسب باشد . در UPS Double Conversion نوع ON-LINE خروجی اینورتر یك موج سینوسی با فركانس Hez 50 است.


در طراحی اینورترهای اولیه كه برای تامین باردرحدود چند كیلو ولت آمپرتجاوزنمی كردند ، همیشه ازSCR  ها به عنوان قطعات الكترونیكی اصلی سوئیچینگ استفاده میشود كه بعدا“ ترانزیستورهای دو قطبی جایگزین آنها گردید ، این ترانزیستورها ولتاژكار مناسبی دارند وبرای تامین توان اینورتربه صورت موازی به هم متصل میشوند.امروزه دراینورترهای پیشرفته،بیشتر ازترانزیستورهای دو قطبی با گیت مجزا IGBTاستفاده میشودكه درولتاژهای بالا عملكرد بسیار مناسبی دارند.

خروجی اینورتر:

اینورتر چیست ؟ : درUPS های كه از ترانس برای افزایش ولتاژتا حد مورد نیازخروجی استفادهمی كنند، به دو طریق میتوان ترانس افزاینده به كار برد .1- تكنولوژي IGBT  (شكل1)

اینورتر چیست ؟
2- از دو بخش اینورتر سوئیچینگ درهر فاز خروجی استفاده می کند كه به صورت پل بسته میشود به این تركیب  Bridge یا Double-ended  گفته میشود. دراین حالت توان خروجی بیشترازتوانی است كه اینورتر درحالت اول میتواند با ولتاژ DC busbar یكسان ایجاد كند، درخروجی تولید میکند.(شکل2)

اینورتر چیست ؟

اینورتر چیست ؟